راه محاسبۀ خمس را بیان فرمایید؟
راه محاسبۀ خمس را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی

اگر مکلف اموالی دارد که متعلق خمس است و چیزی از آن در سر سال خمسی یا یک سال پس از به دست آوردن آن ها باقی بماند و به مصرف نرسد و جزء مؤونۀ وی نشود، باید خمس باقی مانده را پرداخت کند.

کد سایت fa3353