اگر جسم متنجس اول جامدی با رطوبت جدید با جسم جامد پاکی ملاقات کند، آیا این جسم اخیر متنجس دوم است یا سوم؟
متنجس تا چند واسطه منجس است؟ اگر جسم متنجس اول جامدی با رطوبت جدید با جسم جامد پاکی ملاقات کند، آیا این جسم اخیر متنجس دوم است یا سوم؟

باسمه تعالی

باسمه تعالی

1. متنجس، نجس کننده است؛ مگر اینکه تعداد وسائط به حدی زیاد شود که عرفاً سرایت صدق نکند. بنابراین اگر عین نجاست با رطوبت مسری به شیء پاکی برخورد کند، آن را نجس می کند و اگر همان شیء (متنجس اول) با شیء پاک دیگری برخورد کند، آن را نجس می کند و اگر آن شیء (متنجس دوم) با شیء دیگری برخورد کند، آن را نجس می کند اما اگر آن شیء (متنجس سوم) با چیز دیگری برخورد کند، سرایت نجاست به آن چیز ثابت نیست.

2. جسم اخیر متنجس دوم محسوب می شود.

کد سایت fa3355
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات