حکم بازی تخته (نرد) و پاسور چیست؟ آیا بدون شرط بندی می توان بازی کرد؟
حکم بازی تخته (نرد) و پاسور چیست؟ آیا بدون شرط بندی می توان بازی کرد؟

باسمه تعالی

اگر بازی با آن ها بدون شرط بندی باشد، جایز است.

کد سایت fa3359
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار