بعضی از مؤمنین، هنگام خواندن بزرگان دین مانند یا حسین؛ یا زهرا، یا صاحب الزمان، دست های خود را به طرف آسمان بلند می کنند. آیا در این حالت بلند کردن دست ها به آسمان برای غیر خدا جایز است؟
بعضی از مؤمنین، هنگام خواندن بزرگان دین مانند یا حسین؛ یا زهرا، یا صاحب الزمان، دست های خود را به طرف آسمان بلند می کنند. آیا در این حالت بلند کردن دست ها به آسمان برای غیر خدا جایز است؟

باسمه تعالی

در این گونه موارد دست ها به سوی خدا بلند می شود ومعصومین "علیهم السلام" به عنوان شفیع خوانده می شوند نه به عنوان معبود و مصدر بی واسطه اجابت دعا؛ پس این کار ذاتاً اشکالی ندارد اما اگر به دلیل سوء تفسیر موجب سوء استفادۀ دشمنان مکتب اهل بیت قرار گیرد باید از آن اجتناب شود.

کد سایت fa3370
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا