حکم بوسیدن زن و شوهر در مقابل دیگران برای خداحافظی و یا در یک مهمانی چیست؟
حکم بوسیدن زن و شوهر در مقابل دیگران برای خداحافظی و یا در یک مهمانی چیست؟

بسمه تعالی

فی نفسه اشکال شرعی ندارد هر چند با توجه به عرف موجود در جامعه اسلامی از آن پرهیز شود.

کد سایت fa3406