آیا رساندن سلام کسی به شخص مورد نظر او، واجب است؟
آیا رساندن سلام کسی به شخص مورد نظر او، واجب است؟ اگر وی قصد جدی در این امر داشته و صرف تعارف نباشد چطور؟

باسمه تعالی

اگر مخاطب در مقابل درخواست گوینده، با قصد جدی، وعده بدهد که این کار را می کند، واجب است سلام را برساند، در غیر این صورت بهتر است این کار انجام دهد.

کد سایت fa3410