آیا استفاده از علوم غریبه، به منظور جلب محبت در امر ازدواج، جایز است؟
آیا استفاده از علوم غریبه، به منظور جلب محبت در امر ازدواج، جایز است؟

باسمه تعالی

 باید از این امور اجتناب شود.

کد سایت fa3421
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی