آیا احتیاط لازم و احتیاط واجب به یک معنی است؟ اگر متفاوت است لطفاً معنی احتیاط لازم را بیان فرمایید.
آیا احتیاط لازم و احتیاط واجب به یک معنی است؟ اگر متفاوت است لطفاً معنی احتیاط لازم را بیان فرمایید.

باسمه تعالی

احتیاط لازم و احتیاط واجب یک معنا دارد.

کد سایت fa3427
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید