پیر زنی مقداری از اموالش را پیش زن دیگری گذاشت و از او خواست بعد از مرگش این اموال را به دخترش برساند. حال آن پیره زن عقل خود را از دست داده و دیوانه شده است، آیا می توان (باید) این مال را اکنون به دخترش داد؟
پیر زنی مقداری از اموالش را پیش زن دیگری گذاشت و از او خواست بعد از مرگش این اموال را به دخترش برساند. حال آن پیره زن عقل خود را از دست داده و دیوانه شده است، آیا می توان (باید) این مال را اکنون به دخترش داد یا باید صبر کرد و بعد از فوتش اموال را به دخترش داد؟ یا بعد از مرگش به ورثه اش داد؟

باسمه تعالی

این مال نزد دیگری امانت شرعی بوده است و با زوال عقل امانت باطل می شود و باید این مال را به سرپرست شرعی زن تحویل داد و تا زمان حیات و یا جنون زن، اختیار استفاده از این مال مانند سایر اموال وی با ولی شرعی او است و باید با رعایت مصلحت برای وی مصرف شود. بعد از مرگ زن اگر ارزش این اموال پس از کم کردن بدهی ها، تا حد یک سوم اموال باقی ماندۀ آن زن باشد، باید آن اموال به آن دختر تحویل داده شود و اگر بیشتر از یک سوم باشد، مازاد بر یک سوم در صورت رضایت وارثین به آن دختر داده می شود و اگر وارثان اجازه ندادند این مازاد طبق احکام ارث در بین وراث آن زن تقسیم می‌شود. البته بهتر است تا جایی که امکان دارد این اموال را تا زمان مرگ وی حفظ کنند.

کد سایت fa3428