بوسیدن استخوان شهیدان برای زنان نامحرم چه حکمی دارد؟
بوسیدن استخوان شهیدان برای زنان نامحرم چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

تماس بدنی با هیچ نامحرمی جایز نیست ولی استخوان مرده حکم انسان زنده و یا جسد او را ندارد و بوسیدن آن‌ جایز است.

کد سایت fa3429
طبقه بندی موضوعی احکام اموات