آیا فروش اسناد مدت دار جایز است؟
1.آیا جایز است اسناد مدت داری (از قبیل چک، سفته، برات و...) که حاکی از دین واقعی بوده و در اثر یک معامله حقیقی بوجود آمده و مدتی به زمان سر رسید آن مانده است، به قیمتی کمتر از قیمت سر رسید آن، به شخص ثالث( به غیر مدیون) فروخت؟ 2.اگر فروش چنین اسنادی جایز باشد، آیا خریدار دین (شخص غیر مدیون) می تواند فروشنده دین را متعهد نماید (با امضاء و ظهر نویسی اسناد) که اگر در سررسید، مدیون به هر علتی از پرداخت مبلغ اسمی سند دین خودداری کرد، وی (فروشنده دین) آن را پرداخت کند؟

باسمه تعالی

هرچند به نظر مشهور فقهاء این کار در بعضی از صور جایز است اما به نظر ما، فروش این اسناد در هیچ یک از صور ذکر شده جایز نیست.

کد سایت fa3434
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل|احکام ربا