اگر خانمی لباس مختصری پوشیده باشد طوری که حجاب نداشته باشد اما در هنگام نماز، بروی همین لباسش، چادری بیاندازد طوری که سر تا سر بدنش و حتی صورتش را هم بپوشاند، آیا این کفایت از حجاب در نماز می کند یا خیر؟
اگر خانمی لباس مختصری پوشیده باشد طوری که حجاب نداشته باشد و خودش بدنش را ببیند اما در هنگام نماز، بروی همین لباسش، چادری بیاندازد طوری که سر تا سر بدنش و حتی صورتش را هم بپوشاند، آیا این کفایت از حجاب در نماز می کند یا خیر؟ و اساساً اگر خانم زیر چادرش، در هنگام نماز، بدن خودش را ببیند، اما از بیرون بدنش پیدا نباشد، مکفی است یا خیر؟

باسمه تعالی

همین مقدار پوشش برای صحت نماز کافی است.

کد سایت fa3440
طبقه بندی موضوعی لباس نمازگزار