تعریف لباس شهرت چیست؟
1- تعریف لباس شهرت چیست؟ 2- چه مواردی از حکم لباس شهرت استثنا می شود؟ آیا لباس عفاف همانند پوشیه یا چادر و یا لباس روحانیت و یا صنوف و ... از حکم لباس شهرت خارج است یا به واسطه تشخیص موضوع از حکم خارج میشود؟ 3-اگر به واسطه تشخیص موضوع خارج می‌شود، تشخیص این موضوع با مرجع است یا مقلد؟ و آیا مراجع عالیقدر در این مورد تشخیص موضوع فتوا دارند؟

باسمه تعالی

1. اگر پوشش خاصی، قبح اجتماعی دارد و باعث تحقیر فرد در اجتماع  یا هتک حیثیت وی می شود، لباس شهرت است و پوشیدن آن حرام می باشد؛ مثل لباسی که مربوط به قشر بزه کار جامعه است و پوشیدن آن در نظر مردم نشانه این است که این فرد هم به آن گروه تعلق دارد.

2. لباس هایی که از نظر شرعی پوشیدن آن مستحب یا واجب است، لباس شهرت نیستند وهیچ یک از موارد ذکر شده، لباس شهرت نیستند.

3. تشخیص موضوع در احکام  به عهده خود مکلف است.

کد سایت fa3450
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب