چند سال پیش یک جانماز کادویی برای کسی گرفتم، حال شک دارم که با پول حلال خریدم یا حرام؟ اگر از پول حرام باشد، نماز آن کسی که برای او خریدم، باطل است؟ آیا باید به او گفت؟
چند سال پیش یک جانماز کادویی برای کسی گرفتم، حال شک دارم که با پول حلال خریدم یا حرام؟ اگر از پول حرام باشد، نماز آن کسی که برای او خریدم، باطل است؟ آیا باید به او گفت؟

باسمه تعالی

نماز او در این جانماز صحیح است و گفتن هم لازم نیست.

کد سایت fa3454
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار