آیا کارهایی که برای تعیین جنسیت جنین می شود، جایز است؟
آیا کارهایی که برای تعیین جنسیت جنین می شود، جایز است؟ این مساله که فرزند چه باشد خواست قطعی خدا است، در نتیجه آیا می توان گفت این کار ها مخالفت با خداست؟

باسمه تعالی

1. تا زمانی که کار حرامی انجام نشود، انجام این امور اشکالی ندارد.

2. تقدیر الهی از طریق اسباب عادی جریان دارد و انجام این امور منافاتی با تقدیر الهی ندارد.

کد سایت fa3465