آیا رد کردن خواستگار بدون داشتن دلیل قانع کننده از نظر شرع اشکال داره؟
آیا رد کردن خواستگار بدون داشتن دلیل قانع کننده از نظر شرع اشکال داره؟

باسمه تعالی

اشکال شرعی ندارد، هر چند بهتر است خواستگاری که کفو دختر است به  امور واهی رد نشود.

کد سایت fa3468