آیا در خصوص بعضی گناهان که حد و تعزیری در قانون برای آن نیامده و یا در پنهان و خفا صورت می گیرد، توبه و اسغفار کافی است یا کفاره هم باید پرداخت شود؟ در خصوص اموات دادن رد مظالم تا چه میزان کفایت می کند و آیا لازم است یا نه؟
آیا در خصوص بعضی گناهان که حد و تعزیری در قانون برای آن نیامده و یا در پنهان و خفا صورت می گیرد، توبه و اسغفار کافی است یا کفاره هم باید پرداخت شود؟ در خصوص اموات دادن رد مظالم تا چه میزان کفایت می کند و آیا لازم است یا نه؟

باسمه تعالی

1. اعتراف به گناه حتی در نزد قاضی یا برای ابراز پشیمانی جایز نیست؛ مگر در مورد گناهانی که جنبه حق الناس دارند مثل قصاص و سرقت که در چنین مواردی اگر  قاضی  از سارق و جانی درخواست اعتراف کند، اقرار برای وی جایز است.

2. اگر گناهی از نظر شرعی کفاره دارد، لازم است آن کفاره را انجام دهد و گرنه توبه و استغفار کفایت می کند و توبه مشروط به اجرای حد و یا تعزیر فرد گناهکار نیست.

3. اگر میت به کسی بدهی دارد و وراث او نمی دانند به چه کسی بدهکار  است، لازم است به مقدار بدهی او با اجازه مجتهد جامع الشرایط از اصل ترکه (اموال باقی مانده میت بعد از مرگ او) به عنوان رد مظالم پرداخت کنند.

کد سایت fa3484