تعیین قیمت برای سخنرانی و مداحی حکمش چیست؟
تعیین قیمت برای سخنرانی و مداحی (از لحاظ فقهی، اخلاقی، و عرف جامعه) حکمش چیست؟

باسمه تعالی

1. دریافت اجرت برای سخنرانی و مداحی جایز است.

2. دعوت کنند گان و دست اندر کاران کنندگان مجالس، اجرت المثل رایج و در خور شأن سخنران و مداح را به صورتی شایسته و مؤدبانه به روحانی و مداح بپردازند.

3. تعیین قیمت برای سخنرانی و مداحی از پیش، توسط سخنران و مداح حرام نیست؛ هر چند کار شایسته و در شأن ایشان هم  نیست و موجب تضعیف جایگاه ایشان در جامعه می گردد.