در چه مواقع خمس را به صورت یک چهارم حساب می کنند؟
در چه مواقع خمس را به صورت یک چهارم حساب می کنند؟

باسمه تعالی

خمس همیشه به صورت یک پنجم است؛ مگر در موارد خاص که با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط یا نمایندۀ وی این یک پنجم به یک چهارم مصالح می شود.

کد سایت fa3524