با توجه به قاعده فراش، اگر زن با شوهرش نزدیکی داشته باشد و با یک مرد نامحرم هم نزدیکی داشته باشد، در صورتی که شوهر خصی یا اخته نباشد، بچه متعلق به شوهر می باشد. 1.اگر معلوم نباشد که در منی شوهر ماده حیاتی اسپرماتوزوئید وجود دارد یا نه، آیا نیاز به آزمایش هست تا مشخص شود در منی شوهر ماده حیاتی وجود دارد یا نیاز به چنین آزمایشی نیست و بچه متعلق به شوهر است؟ 2.ایا چنین بچه ای حلال زاده هست؟
با توجه به قاعده فراش، اگر زن با شوهرش نزدیکی داشته باشد و با یک مرد نامحرم هم نزدیکی داشته باشد، در صورتی که شوهر خصی یا اخته نباشد، بچه متعلق به شوهر می باشد. 1. اگر معلوم نباشد که در منی شوهر ماده حیاتی اسپرماتوزوئید وجود دارد یا نه، آیا نیاز به آزمایش هست تا مشخص شود در منی شوهر ماده حیاتی وجود دارد یا نیاز به چنین آزمایشی نیست و بچه متعلق به شوهر است؟ 2. ایا چنین بچه ای حلال زاده هست؟

باسمه تعالی

  1. اگر انجام چنین آزمایشی علم آور باشد، با تقاضای شوهر برای معلوم شدن وضعیت نسب بچه اشکالی ندارد.
  2. اگر این کار مفاسدی داشته باشد، باید از آن اجتناب شود.
  3. تا زمانی که انتساب بچه به غیر شوهر شرعاً ثابت نشود، بچه حلال زاده است.
  4. در صورت دستور حاکم شرع چنین آزمایشی لازم خواهد بود.