اگر سرپرست یک خانواده خرجی خانواده را ندهد یا کم بدهد، آیا جایز است از پولهایش برای خرج خانواده بدون اطلاع او برداشت؟
اگر سرپرست یک خانواده خرجی خانواده را ندهد یا کم بدهد و اعتیاد داشته باشد، آیا جایز است از پولهایش برای خرج خانواده بدون اطلاع او برداشت؟

باسمه تعالی

اگر به اندازه ای که در عرف، نفقۀ آن زن محسوب می شود، خرجی ندهد، می توان از مال او به اندازۀ قدر متیقن از نفقۀ عرفی اش بردارد البته در صورتی که مفسده ای نداشته باشد.

کد سایت fa3530
طبقه بندی موضوعی احکام اولاد، حضانت و نفقه