مویی که از زن جدا شده و روی فرش افتاده اگر نامحرم ببیند و دست بزند، چه حکمی دارد؟
مویی که از زن جدا شده و روی فرش افتاده اگر نامحرم ببیند و دست بزند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر به قصد لذت نباشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa3560
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن