اگر چندین سال از روی قسمتی از زمین شخصی که راه اختصاصی خودش بوده، هر روز عبور کنیم، آیا آن شخص شرعا می تواند از عبور ما جلوگیری کند؟
اگر چندین سال از روی قسمتی از زمین شخصی که راه اختصاصی خودش بوده، هر روز عبور کنیم، آیا آن شخص شرعا می تواند از عبور ما جلوگیری کند؟

باسمه تعالی

اگر این زمین ملک خصوصی کسی باشد، مالک می تواند مانع عبور دیگران شود؛ اما اگر حق عبور از این زمین را به نحوی به دیگران واگذار کرده باشد، مثلاً حق عبور را فروخته باشد، نمی تواند مانع شود.