مراسم فاتحه خوانی در مساجد چه جکمی دارد؟ گرفتن پول در ازای استفاده از ظرفیت مسجد در مراسم یاد شده چه حکمی دارد؟
مراسم فاتحه خوانی در مساجد چه جکمی دارد؟ گرفتن پول در ازای استفاده از ظرفیت مسجد در مراسم یاد شده چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

برگزاری مراسم فاتحه در مسجد، اگر مزاحمتی برای نماز و اعمال عبادی مردم ایجاد نمی کند و منافاتی با شئونات مسجد نداشته باشد،  اشکال ندارد و پول دریافتی باید در مصالح مسجد مصرف شود.

کد سایت fa3564
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی