آیا تشریح پیکر مسلمان جایز است؟
آیا تشریح پیکر مسلمان جایز است؟

باسمه تعالی

1. تشریح بدن مسلمان هتک او محسوب می شود و جایز نیست؛ اما در صورتی که برای امر آموزش و تحقیقات پزشکی لازم باشد و جسد غیر مسلمان در دسترس نیاشد، با وصیت یا اجازۀ ولی میت اشکال ندارد.

2. اگر تشریح بدن مسلمان به سبب یک غرض عقلایی انجام می شود؛ مثلاً برای کشف علت مرگ آن فرد یا جلوگیری از مرگ دیگران، اشکال ندارد.

کد سایت fa3568
طبقه بندی موضوعی احکام پزشکی