اگر مرد با فکر فرد نامحرم، با همسرش رابطه برقرار کند، حکم این رابطه چه خواهد بود؟
اگر مرد با فکر زن و فرد نامحرم دیگری با همسرش رابطه جنسی برقرار کند، حکم این رابطه چه خواهد بود؟

باسمه تعالی

فی نفسه حرام نیست؛ هر چند کار ناپسندی است.

کد سایت fa3569