با حیوان اهلی مانند گوسفند نزدیکی شده و به علت ندانستن مسأله، گوسفند را می فروشند و قالی می خرند. بعد از مدت ها مسأله را یاد می گیرند ولی خریدار را نمی شناسند، چه کار کنند؟ نماز خواندن روی این فرش چه حکمی دارد؟
با حیوان اهلی مانند گوسفند نزدیکی شده و به علت ندانستن مسأله، گوسفند را می فروشند و قالی می خرند. بعد از مدت ها مسأله را یاد می گیرند ولی خریدار را نمی شناسند، چه کار کنند؟ نماز خواندن روی این فرش چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. نماز خواندن روی این فرش اشکال ندارد.

2. خوردن گوشت این حیوان حرام است و باید آن حیوان را بکشند و سپس آن را بسوزانند و کسى که با آن نزدیکی کرده است، باید پول آن را به صاحبش بدهد و نیز صاحب حیوان باید پولی را که خریدار گوسفند گرفته است، به خریدار برگرداند؛ البته از آنجا که اعتراف به این گناه حرام است، باید به گونه ای عمل کند که برگردان پول به خریدار یا پرداخت قیمت به صاحب گوسفند، متوقف بر اعتراف به این گناه نباشد؛ مثلاً به بهانه ای این پول را در حساب صاحب حیوان بریزد و نیز پول خریدار را هم به بهانه ای در حسابش واریز کند. اگر صاحب گوسفند یا خریدار را نمی شناسد یا امکان برگرداندن به او را ندارد، باید از طرف آن دو صدقه بدهد و بنا بر احتیاط واجب با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط صدقه دهد.

 

کد سایت fa3570