در وصیتنامه، پدرم وصیت کرده است که کرایۀ مغازه ای را یک ماه برای عاشورا، یک ماه برای تولد حضرت علی علیه السلام و همین طور تا شش ماه را برای مراسم های مختلف مذهبی خرج کنیم. ولی تعیین نکرده است که این کار به مدت یک سال باشد یا همیشه. تکلیف ما چیست؟
در وصیتنامه، پدرم وصیت کرده است که کرایۀ مغازه ای را یک ماه برای عاشورا، یک ماه برای تولد حضرت علی علیه السلام و همین طور تا شش ماه را برای مراسم های مختلف مذهبی خرج کنیم. ولی تعیین نکرده است که این کار به مدت یک سال باشد یا همیشه. تکلیف ما چیست؟

باسمه تعالی

1. ظاهرا چنین وصیتی از نظر عقلا، مربوط به انجام مورد آن برای همیشه است.

2. اگر با قرائنی مشخص شود که وصیت این فرد فقط برای یک سال بوده است، با انجام مورد وصیت فقط در یک سال، تکلیف ساقط می شود.

3. اگر نه ظهور بند اول وجود داشته باشد و نه قراین بند دوم، چون قدر متیقن همان سال اول است اکتفا به آن کافی است.

کد سایت fa3572
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وصیت