لطفاً مقدار فطریه را بیان کنید.
لطفاً مقدار فطریه را بیان کنید.

باسمه تعالی

زکات فطر یا فطریه بازاء هر نفر نانخور یک صاع، معادل چهار مد یا سه کیلوگرم، از غذای غالب شهر محل سکونت است. بنابراین، در اکثر نقاط ایران که نان و گندم غذای غالب مردم است، سه کیلو گرم نان یا گندم خواهد بود. در برخی کشورهای آسیایی مانند تایلند که برنج غذای غالب آن ها است، سه کیلو برنج و در برخی کشور های اروپایی مانند روسیه که سیب زمینی غذای غالب آن ها است، سه کیلو سیب زمینی و احیاناً در برخی کشورها که گوشت غذای غالب آن ها است، سه کیلو گوشت باید پرداخت شود.

اگر در منطقه ای غذای غالب مردم بیش از یک چیز باشد؛ مثلاً برنج و نان هر دو رایج باشند، مکلف مخیر است هریک را بخواهد محاسبه کند.

 

 

کد سایت fa358
طبقه بندی موضوعی زکات فطره