وقتی به روش پزشکی سلول های بنیادی انسانی در جنین حیوانی رشد کند. آیا استفاده از اندام این جنین که در واقع (با سلول انسان و حیوان رشد کرده) برای پیوند زدن به بدن انسان نیازمند اشکال دارد؟ (اولاً:ساخت آزمایشگاهی چنین موجودی جایز است؟ ثانیاً بر فرض جواز؛ پیوند گرفتن از آن برای انسان های نیازمند جایز است؟) مزایای این کار: 1. امکان استفاده از اندام حیوانات به جای اندام انسان ها در پیوند 2. کاهش چشمگیری در میزان تجویز داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی و مشکلاتی که در این خصوص برای بیماران بوجود می آید. 3. میزان دسترسی به این اندام برای بیماران و نجات زندگی خیلی از بیمارانی با اندام معلول که به این دلیل نمی توانند جفت اندام مد نظرشان را برای پیوند پیدا کنند یا بیمارانی که از روند دیالیز زجر می کشند. 4. افزایش کیفیت زندگی برای بیمارانی که نیاز به پیوند دارند. 5. کاهش چشمگیر در مبالغ معالجه چه برای کشور و چه برای بیماران.

باسمه تعالی

در صور ذیل چنین کاری جایز و بلکه واجب است:

1. در صورتی که موجب آزار و یا نابودی حیوان نشود.

2. در صورتی که تنها راه منحصر به فرد درمان و نجات مسلمین  متوقف بر آن است.

کد سایت fa3587