حکم شوخی با زنان محرم وخواهر زن ونیز بازی بدون لذت چیست؟
حکم شوخی با زنان محرم وخواهر زن و نیز بازی بدون لذت چیست؟

باسمه تعالی

1.هر گونه لذت از همسر جایز است.

2.نسبت به زنان محرم (غیر از همسر) لذت جنسی حرام است و سایر اشکال ارتباط جایز است.

3.نسبت به زنان نامحرم، از جمله خواهر زن، فقط ارتباط هایی که مفسده ی جنسی نداشته باشد، جایز است و هرگونه ارتباط جنسی یا ارتباطی که احتمال عقلایی مفسده جنسی در آن باشد، حرام است.

4.بازی کردن با نامحرم (از جمله خواهر زن) اگر مستلزم نگاه حرام و تحریک شهوت و لمس حرام و مفسده دیگر نباشد فی نفسه جایز است.

 

کد سایت fa359 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد