آیا پاسور از آلات اختصاصی قمار است؟
آیا پاسور از آلات اختصاصی قمار است؟

باسمه تعالی

معیار در اینکه چیزی‌‌ مانند ورق های بازی (پاسور)، ابزار اختصاصی قمار است یا خیر، قضاوت عرف عمومی مردم در جامعه ای است که قرار است در آن بازی شود.

 

کد سایت fa36
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار