آیا می توان فطریه را به صورت نقدی پرداخت کرد؟
آیا می توان فطریه را به صورت نقدی پرداخت کرد؟

باسمه تعالی

پرداخت قیمت مقدار فطریه به پول رایج منطقه ای که فطریه دهنده در آن زندگی می کند، کافی است.

کد سایت fa360
طبقه بندی موضوعی زکات فطره