آیا بیهوشی مراجع تقلید در اتاق عمل جایز است؟
آیا بیهوشی مراجع تقلید در اتاق عمل جایز است؟

باسمه تعالی

بیهوش کردن مراجع تقلید در اتاق عمل برای اغراض عقلائی پزشکی اشکال ندارد.

کد سایت fa3606
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید|احکام پزشکی