کار در موسسات خیریه بین المللی که بودجۀ آن از کشورهای مختلف به خصوص آمریکا تهیه می شود چه حکمی دارد؟
کار در موسسات خیریه بین المللی که بودجۀ آن از کشورهای مختلف به خصوص آمریکا تهیه می شود چه حکمی دارد؟ آیا کار در این موسسات اگر از یک طرف به منظور خدمت به مسلمانان فقیر و بیکار باشد و از طرف دیگر برای امرار معاش، جایز است؟

باسمه تعالی

اگر کار در این مؤسسات خلاف شرع نباشد و با آن دسته از احکام ولایی ولی فقیه که فرا ملی و فرا منطقه ای و مربوط به تمام مسلمین جهان است، مخالفت نداشته باشد، و مفسده ای از جمله تقویت کفر و استکبار، نداشته باشد، اشکالی ندارد.