صندوقی می گوید 5 میلیون تومان را 5 ماه در حسابت بگذار، تا ما 5 میلیون به تو وام قرض الحسنه بدهیم. چه کار کنم که ربا نباشد؟
صندوق بسیجیان می گوید 5 میلیون تومان را 5 ماه در حسابت بگذار، تا ما 5 میلیون به تو وام قرض الحسنه بدهیم. چه کار کنم که ربا نباشد؟

باسمه تعالی

1. اگر سپردۀ شما در قالب عقد قرض نباشد، این سپردۀ قرضی، ربوی نیست و گرفتن آن وام نیز بلا اشکال است.

2. اگر سپردۀ شما در قالب عقد قرض باشد و در ضمن آن شرط شود که صندوق متعهد به پرداخت وام به شما باشد، این سپردۀ قرضی، ربوی و حرام است و شرط مزبور نیز باطل است. بنابراین صندوق ملزم به پرداخت وام نخواهد بود؛ هرچند اگر پرداخت کرد، گرفتن آن وام بلامانع است.

 

 

 

 

 

 

کد سایت fa362
طبقه بندی موضوعی احکام ربا