پدر و خواهرم هر دو در یک روز بر اثر تصادف فوت کردند. با توجه به اینکه نمی‌دانیم دقیقاً کدام یک زودتر فوت کرده است، آیا فرزندان خواهرم از پدرم ارث می برند یا خیر؟
پدر و خواهرم هر دو در یک روز بر اثر تصادف فوت کردند. با توجه به اینکه نمی‌دانیم دقیقاً کدام یک زودتر فوت کرده است، آیا فرزندان خواهرم از پدرم ارث می برند یا خیر؟

باسمه تعالی

پدرتان و خواهرتان هر دو از یکدیگر ارث می برند بدین صورت که ابتدا فرض شود پدر مرده و خواهر زنده باشد که در این صورت خواهر سهم یک دختر از ترکۀ پدر ـ غیر از یک ششمی که خواهیم گفت از خواهر فوت شده شما به وی می رسد ـ را ارث می برد. این سهم به وراث خواهر (فرزندان خواهر و مادرتان) می رسد. سپس فرض شود خواهر مرده و پدر زنده باشد که در این صورت پدر یک ششم از ترکۀ خواهر ـ غیر از همین سهم یک دختر که از پدر به وی می رسید ـ را ارث می برد که این سهم به وراث پدر می رسد و به فرزندان خواهر فوت شده تعلق نمی گیرد. بقیۀ اموال خواهر به فرزندانش می رسد.

کد سایت fa3636
طبقه بندی موضوعی احکام ارث|ارث دسته اول