اگر وقت نماز دارد می گذرد و مکان مناسب برای وضو و نمازخواندن برای یک خانم بدون جلب توجه نامحرم وجود ندارد؛ مثلاً در خیابان و یا ترافیک است و مسجد و منزل نزدیک نیست، چگونه نماز بخواند؟
اگر وقت نماز دارد می گذرد و مکان مناسب برای وضو و نمازخواندن برای یک خانم بدون جلب توجه نامحرم وجود ندارد؛ مثلاً در خیابان و یا ترافیک است و مسجد و منزل نزدیک نیست، چگونه نماز بخواند؟

باسمه تعالی

اگر وقت نماز تنگ است، باید نمازش را بجا آورد و حتی الامکان شرایط شرعی نماز و شرایط حضور در برابر نامحرم را رعایت کند. بنابراین مثلاً اگر ممکن باشد که به یک مغازه یا منزلی در اطراف آن مکان مراجعه کند و با اذن صاحبش در آنجا نماز بخواند، باید چنین کند یا اگر این مقدار میسور نیست، باید در قسمتی از خیابان بایستد که به حفظ حریمش در برابر نامحرم نزدیک تر است.

کد سایت fa3637
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار|وقت نماز