آیا فروشنده و راهنمایی کنندۀ روش مصرف قرص "سقط جنین" مباشر سقط محسوب می شود؟ این گناه حق الناس است؟
آیا فروشنده و راهنمایی کنندۀ روش مصرف قرص "سقط جنین" مباشر سقط محسوب می شود؟ این گناه حق الناس است؟

باسمه تعالی

فروشنده و راهنمایی کننده مصرف در نظر عرف مباشر محسوب نمی شوند. چنین گناهی حق الله محسوب می گردد.

کد سایت fa3642