حکم جماع از پشت با همسر چیست؟
حکم جماع از پشت با همسر چیست؟

باسمه تعالی

جماع از پشت اگر به معنای دخول در جلوی زن (واژن) از سمت پشت زن، باشد، اشکال ندارد ندارد ولی اگر مقصود دخول در عقب زن (مقعد) باشد، با رضایت همسر، حرام نیست.

کد سایت fa366