آیا سود مرابحه می تواند بصورت درصدی تعیین گردد یا باید به صورت مبلغ معینی باشد؟
آیا سود مرابحه می تواند بصورت درصدی تعیین گردد یا باید به صورت مبلغ معینی باشد؟

باسمه تعالی

به هر دو صورت صحیح است.

کد سایت fa3687
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات