آیا مرابحه راهی برای فرار از رباست؟
آیا مرابحه راهی برای فرار از رباست؟

باسمه تعالی

بیع مرابحه فی حد ذاته ربطی به ربا ندارد و اگر معاملات به صورت حقیقی انجام شود مشکل حیله ربا هم پیش نمی آید.

کد سایت fa3690