مهریه زنی عبارت است از یک باب منزل مسکونی که در آینده خریداری شود. حال زوجه قبل از خرید خانه مهریه خود را اجرا گذاشته است. آیا این مهر صحیح است یا نه؟
مهریه زنی عبارت است از یک باب منزل مسکونی که در آینده خریداری شود. حال زوجه قبل از خرید خانه مهریه خود را اجرا گذاشته است. آیا این مهر صحیح است یا نه؟ در هر دو فرض چگونه باید به زوجه پرداخت شود؟

باسمه تعالی

1. مشخصات مهریه باید به گونه ای تعیین شده باشد که با ملاحظۀ آن مشخصات، امر مجهولی در نظر عرف تلقی نشود.

چنانچه از ابتدا به مشخصات منزل تصریح شده یا با توجه به فضای سخن و  آن چه در جامعه متعارف است به گونه ای باشد که منزلی با مشخصات خاص منظور می باشد؛ هرچند بدان تصریح نشده باشد، مهریه صحیح است.

2. اگر در ضمن عقد شرط شده که هر زمان زوج آن خانه را خرید، همان زمان به زوجه منتقل کند و در حقیقت همان زمان موظف باشد مهریه را اداء کند، زن باید به این شرط ملتزم باشد. بنابراین وی الآن (قبل از خرید) نمی تواند از شوهر  خرید خانه را مطالبه کند و بر زوج هم واجب نیست در خرید خانه تعجیل کند یا در صورت مطالبه زوجه نسبت به خرید اقدام کند؛ مگر آنکه آن قدر این امر را به تاخیر بیاندازد که عرفا تضییع حق زوجه و تفویت مهریه  به حساب آید. اگر زمان خرید منزل مشخص شده باشد زوجه می تواند بعد از آن زمان مطالبه کند و زوج مکلف به خرید و انتقال آن به زوجه آن است.

3. اگر مهریه عرفا مبهم باشد، زوج باید مهر المثل را بپردازد.