اگر کسی نمی تواند سرش را برای رکوع و سجود خم کند، باید چگونه نماز بخواند؟
پدر من به دلیل عمل چشم و همچنین ناتوانی جسمی نمی تواند نمازش را ایستاده بخواند و دکتر از این کار او را منع کرده است (البته لازم به ذکر است که می تواند راه برود و فقط رکوع و سجده برای او مشکل است و خطر دارد) و برای سجده از وسیله ای چوبی که کمی از زمین ارتفاع دارد و مهر به صورت ثابت روی آن قرار می گیرد، استفاده می کند. سؤال بنده این است اگر در یک زمان به مسجد برود و این امکانات (وسیلۀ چوبی) موجود نباشد، آیا می تواند نمازش را نشسته بخواند؛ به این ترتیب که مهر را روی زمین بگذارد و در هنگام سجده آن را نزدیک پیشانی بیاورد یا اینکه در صورت نبودن وسیلۀ چوبی حتماً باید نمازش را ایستاده بجا آورد؟

باسمه تعالی

1. هر مقداری از واجبات نماز را که می تواند، به جا آورد و آنچه مقدور نیست، ساقط می شود. پس اگر می تواند در حال خواندن حمد و سوره بایستد، باید ایستاده حمد و سوره را بخواند و اگر توان رکوع یا سجده ندارد، می تواند با اشاره یا خم کردن گردن، رکوع را انجام دهد و برای سجده مهر را به پیشانی خود بگذارد. اگر در مسجد ایستادن مقدور نیست، نمازش را نشسته بخواند و اگر مقدور است بایستد و مهر را در دست بگیرد و در هنگام سجده بر پیشانی قرار دهد.

2.مطلب از آنچه بیان شد، روشن می باشد.

کد سایت fa376