آیا می توان در بعضی از مسائل فقهی از یک مرجع و در برخی دیگر از یک مرجع دیگر تقلید کرد؟
شخصی مقلد مرجع الف است. با توجه به این که ایشان می فرمایند بنابر احتیاط واجب نمی توان به مرجع مساوی رجوع کرد (چون بحث احتیاط واجب است) به مرجعی که صریحاً اجازۀ رجوع به مرجع مساوی را داده اند مانند مرجع ب مراجعه می کند و در این صورت با توجه به این حکم مرجع ب و با تحقیقاتی که دربارۀ مرجع مساوی انجام داده است، سرانجام تصمیم می گیرد که در مسائل طهارت و نماز و همچنین روزۀ مسافر از مرجع الف (مرجع خودش) و در مسائل روزه (به غیر از روزۀ مسافر) از مرجع ب و در مسائل خمس و همچنین احکام عزاداری از مرجع ج تقلید کند. سؤال بنده این است که آیا روند فوق و تقلید این مقلد با شرایط گفته شده صحیح است؟

باسمه تعالی

1. مقلد در تقلید از افراد مساوی می تواند در برخی مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از مجتهد مساوی دیگر تقلید کند؛ مگر این که چنین کاری در یک عمل واحد منجر به مخالفت قطعی با نظر تمام آن مجتهدان شود؛ یعنی عمل فرد به گونه ای باشد که همۀ مراجع مزبور آن را باطل یا حرام بدانند. از آنجا که تشخیص این موارد برای افراد عادی، دشوار است، بهتر است که در تمام مسائل از یک نفر تقلید کنند. 

2. تقلید این مقلد صحیح است.

 

کد سایت fa377
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید