اگر سازنده ساختمان آپارتمانی برای رعایت حجاب، برای پنجره ها حفاظی قرار داده باشد یا بعضی شیشه ها را به صورت مات قرار داده باشد: 1. آیا جایز است ساکنینی که در معرض رؤیت هستند، این مانع را بردارند و حجاب دیگری برای خود انتخاب نمایند؟ مثلاً پرده بیآویزند. 2. ساکنینی که با نبود این مانع می توانند درون منزل دیگری را ببینند، آیا جایز است این مانع را بردارند و سعی کنند نگاه نکنند؟
اگر سازنده ساختمان آپارتمانی برای رعایت حجاب، برای پنجره ها حفاظی قرار داده باشد یا بعضی شیشه ها را به صورت مات قرار داده باشد: 1. آیا جایز است ساکنینی که در معرض رؤیت هستند، این مانع را بردارند و حجاب دیگری برای خود انتخاب نمایند؟ مثلاً پرده بیآویزند. 2. ساکنینی که با نبود این مانع می توانند درون منزل دیگری را ببینند، آیا جایز است این مانع را بردارند و سعی کنند نگاه نکنند؟

باسمه تعالی

1. جایز است مگر این که باعث تصرف در مشاعات مانند نمای ساختمان شود که معمولاً در پنجره های رو به بیرون چنین است که در این صورت باید با موافقت سایر مالکان و مقررات ساختمان انجام شود.

2. اگر این کار موجب شود که معمولاً نگاه ساکنین این آپارتمان به منزل دیگری بیافتد به گونه ای که امنیت روانی ساکنین منزل مزبور به خطر بیافتد ـ مثلاً پنجره در محلی پر رفت و آمد باشد ـ چنین کاری جایز نیست. در غیر این صورت اشکالی ندارد. در هر حال مردان باید چشم خود را از نگاه به زنان مؤمن که محرم  آن ها نیستند، حفظ کنند.

کد سایت fa3795