آیا اهل کتاب کافر محسوب می شوند؟ آیا آن ها نجس هستند؟
آیا اهل کتاب کافر محسوب می شوند؟ آیا آن ها نجس هستند؟

باسمه تعالی

اهل کتاب، احکام کافر را دارند؛ اما نجس نیستند.

کد سایت fa3824