اگر شخصی پدرش قاچاق فروش بوده و اعدام شده باشد اما قبل از اعدامش در حج تمتع ثبت نام کرده باشد، آیا آلان بر برادر بزرگم واجب است که به جای ایشان به حج برود. حال تکلیف با این پول های حرام چیست؟ پدرم هیچ مال حلالی نداشتند.
اگر شخصی پدرش قاچاق فروش بوده و اعدام شده باشد اما قبل از اعدامش در حج تمتع ثبت نام کرده باشد، آیا آلان بر برادر بزرگم واجب است که به جای ایشان به حج برود. حال تکلیف با این پول های حرام چیست؟ پدرم هیچ مال حلالی نداشتند.

باسمه تعالی

1. اگر فردی در یک سال مستطیع شده باشد ولی حج را از اولین سال استطاعت به تاخیر بیاندازد، لازم است، در اولین زمان ممکن به حج برود و اگر بمیرد باید از اموال او کسی را نیابت دهند تا برای او حج بجا بیاورد و اگر این فرد در زمان حیات با اموال حلال، مستطیع نبوده است، حج بر او واجب نیست و صرف ثبت نام برای حج نشانۀ مستطیع بودن نیست.

 2. ورثۀ شخص مذکور برای تصرف در اموال باقی مانده از او، باید جزئیات امور را برای  مجتهد جامع الشرایط توضیح داده و از او کسب تکلیف کند.

کد سایت fa3869