بنده مقداری طلا در بانک کارگشایی به صورت گرو گذاشته و مبلغ دریافتی را استفاده کرده ام و بعد از یک سال فعلاً پول لازم برای خارج کردن طلاها از گرو بانک را آماده نکرده ام. آیا به این طلاها خمس تعلق می گیرد؟ در ضمن این طلاها جزء زینت آلات این جانب است.
بنده مقداری طلا در بانک کارگشایی به صورت گرو گذاشته و مبلغ دریافتی را استفاده کرده ام و بعد از یک سال فعلاً پول لازم برای خارج کردن طلاها از گرو بانک را آماده نکرده ام. آیا به این طلاها خمس تعلق می گیرد؟ در ضمن این طلاها جزء زینت آلات این جانب است.

باسمه تعالی

اگر با توجه به شأنتان به این طلاها برای استفادۀ زینت یا امور دیگر احتیاج دارید، خمسی به آن تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa3871
طبقه بندی موضوعی مئونه