آیا از زمین زراعی که به فروش می رسد، دختر به اندازه پسر ارث می برد؟
آیا از زمین زراعی که به فروش می رسد، زن به اندازۀ مرد ارث می برد؟ البته این موضوع در یک کشوری دیگر است و دولت این طور تقسیم می کند؟ آیا از نظر شرعی چنین چیزی درست است؟ و آیا خواهران مستحق تساوی هستند یا حرام است؟

باسمه تعالی

در میان فرزندان میت، دختر نصف سهم پسر ارث می برد و اگر در غیر از جمهوری اسلامی ایران (حکومت ولایت فقیه)، قانون کشور به دختر و پسر بر خلاف قانون شرع، ارث را مساوی بدهد، این تقسیم مشروع نیست و دختران مالک آن نمی شوند.

کد سایت fa3872